Българското правителство предложи промяна на условията за обучение на студенти – граждани на РС Македония, в български държавни висши училища, приети по реда на ПМС No 228/1997 г., да бъдат освободени от заплащане на такси за кандидатстване и за обучение.

Информацията е публикувана

на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.Проектът на постановление е изготвен с цел усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на прием за обучение в държавни висши училища, както и подобряване на водената до сега политика по отношение на гражданите на Република Северна Македония, става ясно от документа.Уточнява се, че съгласно действащата нормативна уредба, в българските държавни висши училища се приемат граждани на РС Македония по силата на две действащи в момента постановления - ПМС No 103/1993 г. и ПМС No 228/1997 г. Това поставя желаещите да кандидатстват пред избор, който, според експертите, води до затруднения.Поради тази причина, както и предвид засиления интерес от страна на кандидатите от РС Македония, се предлага условията по отношение на таксите, заплащани от студенти от РСМ, да бъдат уеднаквени и уредени идентично в двата акта.

Това ще допринесе за укрепване,

разширяване и оптимизиране на провежданата дългогодишна политика от страна на българската държава за привличане на граждани на РС Македония да се обучават в български висши училища.България осигурява ежегодно до 300 места за граждани на РС Македония за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и до 5 места за образователната и научна степен „доктор“.Допълнително необходимите средства за компенсиране на таксите за обучение в държавните висши училища за 300 бр. студенти годишно, са както следва: 2023 г. – 345,0 хил. лв., 2024 г. – 390,0 хил. лв. и за 2025 г. – 390,0 хил. лв., се уточнява в предложението.

Общественото обсъждане

на проекта за постановление приключва на 21 септември.Каква ще е организацията по приема на македонските студенти и докторанти ще определя всяка година със заповед министърът на образованието след съгласуване с постоянна междуведомствена комисия за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина