Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) приключи своята проверка по самосезиране от излъчен телевизионен репортаж, съдържащ твърдения за 104-годишна жена, връзвана за крайниците, докато е била на лечение в МБАЛ „Света Петка" АД, гр. Видин. В репортажа са изразени съмнения от близките на жената за регулярно предоставяне на необходимите ѝ медикаменти по време на нейния престой в болницата.

В хода на проверката инспекторите на ИАМН са констатирали следните факти и обстоятелства:

В медицинската документация на лечебното заведение се съдържат данни за двукратна фиксация (имобилизация) на пациентката. Записите не съдържат изискуемите по Правилата на лечебното заведение реквизити: имената на членовете на екипа, осъществили мярката; имената на медицинските сестри, водещи наблюдението.

При втората фиксация в съответния медицински запис не е определeно нейното времетраене, което не би трябвало да надвишава максимално определеното време – до 2 часа. Документираните действия на медицинския екип не съвпадат в описателната си част със становищата им, дадени в хода на проверката: съгласно медицинския запис от този ден е фиксиран долен десен крайник с колан, а в становищата на ангажираните по случая служители се твърди, че фиксацията е осъществена с марля и бинт на дясна ръка. По тези констатации в рамките на правомощията на ИАМН проверяващата комисия е информирала работодателя, че са налични предпоставки за образуване на производство по ангажиране на дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Анализът на медицинската документация, свързана с ежедневния прием на лекарствата, които пациентката е приемала преди хоспитализацията, е констатирал съмнения за пропуски в редовното им предоставяне по време на болничния ѝ престой.

Инспекторите на ИАМН не са установили данни за допуснати административни нарушения, които да попадат в обхвата на контролните правомощия на агенцията и да обосновават образуването на административнонаказателни производства.

За така установените факти и обстоятелства с оглед преценка за последващи действия по компетентност са уведомени Областна дирекция на МВР – Видин и Районна прокуратура – Видин. Министърът на здравеопазването е уведомен с писмо за резултатите от проверката.