В рамките на около две седмици докато парламентът е обсъждал прехвърлянето на Бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието са били издадени 3 заповеди, с които общо 20 автомобила (два от тях специализирани и бронирани на стойност общо около 1 млн. лв.), компютри, металдетектор и друга техника са били прехвърлени за ползване от прокуратурата. Прехвърлянето на имуществото е станало със заповеди, подписани от заместници на Гешев, а само месец и половина след като най-скъпите автомобили отиват за ползване от прокуратурата, Гешев твърди, че тя вече няма нужда от тях, пише "Дневник". Информацията дойде в отговор на няколко въпроса на министъра на правосъдието Янаки Стоилов. Миналата седмица той поиска от представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който е и шеф на бюджетната комисия в съвета, да представи информация за материалните активи на Бюрото.

Министърът на правосъдието поставя няколко въпроса за преразпределянето на движимите активи: Разходните бюджетни средства за купуването на автомобилите и специализираната техника от бюджета на Бюрото по защита или на главния прокурор са осигурени? Какви са били целите за купуване на автомобилите? Вземал ли е решение пленумът на ВСС за тези автомобили? Докладвано ли е пред ВСС преразпределението на тези автомобили? По думите на Боян Магдалинчев, не всички въпроси са от компетентността на бюджетната комисия във ВСС, заради което е поискана информация от главния прокурор, а в сряда той е изпратил писмо. Провеждани са обществени поръчки с цел осигуряване дейността на ръководените от главния прокурор дейности на Бюрото, се посочва в писмото на Гешев. В него той твърди и че тези обществени поръчки са от компетентността на главния прокурор и липсва законово основание разходите да се правят след решение на ВСС. Нямало и законово основание главният прокурор да докладва на Съдебния съвет за преразпределението на активи. "През годините главният прокурор е прилагал политика за поетапно обновяване на автомобилния парк на прокуратурата, а обособяването на Териториални отделения към районните прокуратури обуславя и нуждата от повече автомобили. Прехвърлянето на автомобилите е въпрос на управленско решение на главния прокурор. Подобно прехвърляне на активи се прави постоянно и такава политика е била прилагана и към Бюрото", посочва в отговора Иван Гешев. Той твърди, че към момента на влизане в сила на промените в Закона през септември, Бюрото разполага с 29 моторно-превозни средства, обезпечавано е с техника, включително със специализирана. Прехвърлянето на имущество е станало на 30 и 31 август. По думите на Янаки Стоилов обаче, в момента по данни на застрахователя са застраховани 37 автомобила на Бюрото по защита. "Законът е приет на 15 септември, публикуван на 24 септември и от 28 септември влиза в сила. В преходни и заключителни разпоредби е записано, че материалните активи преминават в Министерството на правосъдието. Факт е, че е започнал активен процес по прехвърлянето на тези активи, те са държавни в общия случай, в периода между гласуването на промените в комисия и в пленарна зала. Аз също бих се съгласил, че това е превратно упражняване на правомощия", допълни министърът. На 13 октомври главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд с искане да обяви за нарушаваща основния закон една от разпоредбите в закона, с който Народното събрание премести Бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието. Става дума за текст в закона, с който се предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на Министерството на правосъдието. В искането до КС се посочва, че атакуваната разпоредба е в противоречие с Конституцията (в частта, според която Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество), както и с принципа за разделението на властите. В коментар по темата пред журналисти Янаки Стоилов нарече "юридически неоснователно" искането на Гешев Конституционният съд да обяви за противоконституционно прехвърлянето на материалните активи на Бюрото за защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието.