Върховна административна прокуратура сезира Главният инспекторат на Министерски съвет за проверка, свързана с евентуално извършено нарушение от длъжностно лице от Министерство на правосъдието, във връзка с изготвен протест. От ВАП са изготвили протест против заповед на министъра на правосъдието, издадена по Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Според закона той се подава чрез органа, издал оспорвания акт, който е длъжен в тридневен срок от изтичането на сроковете за оспорване от останалите лица да изпрати жалбата или протеста заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта на съда, като уведомява подателя за това.

В прокуратурата са получени данни, от които е видно, че въпросните материали са изпратени от Министерството на правосъдието до съда след повече от три дни от постъпване на протеста в министерството. В АПК е регламентиран състав на административно нарушение и се ангажира административнонаказателната отговорност на длъжностно лице, което без уважителни причини не препрати своевременно жалба или протест срещу административен акт на по-горестоящия административен орган или на съда.