През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните в България е 128 300 души, от които - 70 800 (55,2 на сто) мъже и 57 500 (44,8 на сто) жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните намалява с 18 400, или с 12,5 на сто, съобщи Националният статистически институт.

За същия период коефициентът на

безработица намалява с 0,6 процентни пункта и достига 3,9 на сто. Коефициентът на безработица намалява с 0,9 процентни пункта при мъжете и с 0,5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4 и 3,7 на сто. От всички безработни 14,7 на сто са с висше образование, 52,5 на сто - със средно, и 32,8 на сто - с основно или по-ниско. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1,8 на сто за висше образование, 3,6 на сто за средно образование и 11 на сто за основно и по-ниско образование. През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните (или безработни от една година или повече) са 67 600., или 52,7 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2 на сто, като е по-висок при мъжете (2,1 на сто) в сравнение с жените (1,9 на сто). 

От общия брой на безработните

17,9 хил. или 14 на сто търсят първа работа. През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години е 7,5 на сто (7,9 на сто при мъжете и 7 на сто при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2,2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15-29 навършени години) намалява с 1,2 процентни пункта при мъжете и с 3,6 процентни пункта при жените. Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години са 50 900, или 4,6 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група. През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите е 3,197 милиона. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите се увеличава с 3,8 на сто. През четвъртото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите работят в сектора на услугите - 2,037 милиона, или 63,7 на сто, в индустрията работят 967 200 (30,3 на сто), а 192 600 (6 на сто) - в селското, горското и рибното стопанство.