Служебното правителство заседава в сряда, 28 септември. Предстои да се вземат важни решения. Точките от дневния ред са общо 23. А ето и някои от най-важните:

Министърът на финансите

ще внесе проект за решение за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2021 г., както и на доклада към него, на годишния доклад и отчет за дейността на държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г. Към него ще бъде внесен и отчета за състоянието на държавния дълг за 2021 г.

Определяне на

Ще се разгледа проекта за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на образованието и науката за 2022 г., както и за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за тази година.

Обсъждане ще има

и относно Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество (NDICI).Програмата ще засили съществуващите връзки между участващите страни и ще изгради нови в областта на научните изследвания и иновациите и опазването на околната среда.