Главният прокурор Иван Гешев внесе искане в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционна разпоредба от закона за Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Конституционният съд вече е образувал дело, докладчик е съдия Павлина Панова.В искането на Гешев се казва, че с приемането на разпоредбата Народното събрание е задължило Министерския съвет да отнеме имоти - публична и частна държавна собственост, дадени за безвъзмездно управление на Прокуратурата и ползвани от Бюрото по защита, и да ги предостави на Министерство на правосъдието.Това, според главния прокурор, е в противоречие с Конституцията, където се посочва, че Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество и има оперативни управленски функции по отношение на реда, по който се осъществява разпореждането с него. Иван Гешев смята, че е нарушен и принципът на разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната.