В навечерието на Деня на правата на човека и съвпадащо със Срещата на върха за демокрация, Европейският съюз стартира програмата за правата на човека и демокрацията. Тази програма на стойност 1,5 милиарда евро засилва подкрепата на ЕС за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи, демокрацията и върховенството на закона и работата на организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека по целия свят през периода 2021-2027 г. Програмата ще насърчава и защитава универсалността на правата на човека, укрепва върховенството на закона и отговорността за нарушения и злоупотреби с правата на човека и ще защитава пълното и ефективно упражняване на основните свободи, включително свободата на изразяване, като подкрепя независимата журналистика и медиите, докато използване на възможности и противодействие на рисковете, свързани с цифровите и новите технологии. "Смели хора от всякакъв произход се борят ежедневно за своите граждански свободи, за независими медии и за защита на демократичните институции, често с голям личен риск. Европейският съюз е с тях. Програмата за човешки права и демокрация на Глобална Европа ще ни позволи да засилим подкрепата си и защитата на универсалните права на човека и демократичните принципи по целия свят: за всеки, по всяко време и навсякъде. Заедно с организациите на гражданското общество, защитниците на правата на човека, Службата на ООН по правата на човека и Международния наказателен съд, ние няма да оставим никого", коментира Жозеп Борел.

"Правата на човека и демокрацията са крайъгълен камък на устойчивото и приобщаващо развитие и от съществено значение за справяне с глобалните предизвикателства и гарантиране на гражданите да разгърнат пълния си потенциал и да реализират своите стремежи. По какъвто и начин да го измерите - по стабилност, равенство, икономически растеж, здраве или дълголетие - демокрациите винаги превъзхождат другите форми на управление в дългосрочен план. Гордея се да мисля за безбройните защитници на правата на човека, млади хора, жени, момичета и организации на гражданското общество, които програмата за човешки права и демокрация на Глобална Европа от 1,5 милиарда евро ще даде възможност да изградим по-добро бъдеще за всички нас", коментира комисарят по международните партньорства Юта Урпилайнен. Програмата за правата на човека и демокрацията на Глобална Европа за периода 2021-2027 г., която ще допълни по-нататъшната подкрепа на двустранно и регионално ниво, е водещият инструмент на ЕС за действие и напредък в правата на човека и демокрацията, включително справяне с въздействието на глобалните предизвикателства, като изменението на климата и влошаването на околната среда, цифровите и новите технологии или пандемията COVID-19. Програмата може да подпомага дейности във всяка страна извън ЕС и на глобално ниво. Тя има пет основни приоритета: Защита и овластяване на лицата - 704 милиона евро; Изграждане на устойчиви, приобщаващи и демократични общества - 463 милиона евро; Насърчаване на глобална система за човешки права и демокрация - 144 милиона евро; Защита на основните свободи, включително използване на възможностите и справяне с предизвикателствата на цифровите и новите технологии - 195 милиона евро; Постигане чрез съвместна работа - 6,6 милиона евро; Програмата за човешки права и демокрация е гъвкава по отношение на процедурите и подкрепя действията на гражданското общество независимо от съгласието на правителствата на партньорските страни и други публични органи. Значителна част от програмата ще се изпълнява на национално ниво. Последващите покани за предложения, обхващащи различните дейности, отворени за организации на гражданското общество от целия свят, ще бъдат публикувани през следващите месеци. Финансирана в рамките на тематичния стълб на новия Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI), програмата Глобална Европа за човешките права и демокрация е наследник на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR), който бе създаден през 2006 г. за подкрепа на ръководени от гражданското общество действия в областта на правата на човека и демокрацията в страни извън ЕС. През предишния финансов период 2014-2020 г. на Европейския инструмент за демокрация и права на човека бяха отпуснати 1,33 милиарда евро.