Минималната основна месечна заплата на директор в средното образование става 1724 лева със задна дата от първи април тази година, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Увеличението на възнагражденията в образователната система с 12,3 процента от началото на миналия месец април вече е в сила и за ръководителите на образователните институции. Това стана факт след актуализиране на правилата за определяне на възнагражденията на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата. Повишени са и добавките за организация и контрол на заниманията по интереси. Ако в училищното заведение има до десет групи, сумата става 25 лв., при 11 до 20 групи - 38 лв., а при над 20 групи - 50 лева месечно за периода 1 април - 31 декември 2022 г. Увеличава се и максималният годишен размер на допълнителната месечна заплата, която може да получи един директор за официални празници или за началото на учебната година - от 2800 на 3100 лв. общо за календарна година. В края на годината се допуска еднократен бонус, който от 2000 лв. се вдига на 2200 лв. Конкретните суми, които ще получи всеки директор, са обвързани със средните размери на съответните допълнителни възнаграждения на персонала в институцията, увеличен с коефициент 1,5. От 10 на 15-годишно се повишава броят на работните дни в учебно време, в които директорите ще могат да бъдат в служебен отпуск или в командировка за изпълнение на трудовите им задължения извън населеното място на постоянната им работа. В този брой не са включени дните за квалификация и за изпълнение на служебни им задачи, възложени от регионалните управления на образованието, от министъра или Министерството на образованието и науката.