Министерството на електронното управление предвижда да привлече 10 външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена от министър Валентин Мундров.

Постъпилите заявления за участие в подбора и приложенията към тях, ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на електронното управление. Комисията ще разглежда постъпилите заявления и ще извърши преценка за съответствието на подадените документи с обявените изисквания.

Ако допуснатите кандидати са повече от необходимия брой, комисията публично ще извърши подбор на случаен принцип измежду допуснатите кандидати. Подборът следва да гарантира осигуряването на специфичната експертиза.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, но отпаднат при случайния подбор, ще бъдат в списък с резервни кандидати. След разглеждане на всички постъпили заявления и при необходимост извършване на публичен случаен подбор, комисията ще изготви протокол, който ще съдържа списък на допуснатите кандидати, отговарили на изискванията.

Ще има основен списък и резервен списък, както и списък на недопуснатите кандидати, като в него ще се посочат причините за недопускането им. Комисията незабавно ще уведоми по електронната поща всеки от кандидати в основния и резервния списък, както и недопуснатите кандидати.