Нов вид растение е открит и описан от доц. Ина Анева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, проф. Петър Желев от Лесотехническия университет и гл. ас. д-р Георги Бончев от Института по физиология на растенията и генетика към БАН.

Растението е

наречено Sideritis elica (Родопска елика). Доц. Ина Анева казва, че то е кръстено на името на нейната майка Елка, като признание за нейния ботанически ентусиазъм, подкрепа и вдъхновяваща помощ по време на всички проучвания.Описаното от екипа растение се отличава морфологично от известния Мурсалски чай (Sideritis scardica), а молекулярният анализ подкрепя този извод. Комбинацията от морфологични белези отличава добре новия вид: първите му три най-горни двойки листа са значително по-къси и по-широки, разклонеността на стъблата е много по-честа, цялото растение е покрито с много повече власинки и изглежда почти бяло, за разлика от другите видове от секция Empedoclia, които изглеждат сивозелени.Най-съществените морфологични характеристики, които отличават новия вид, са свързани с начина на разклоняване на стъблото, широчината и дължината на първите три листни двойки, дължината на връхчето на присъцветника и високата интензивност на овласяване. Видът е част от секция Empedoclia на род Sideritis, която е сложна в таксономично отношение група, включваща 47 вида, разпространени в Източното Средиземноморие. Филогенетичният анализ показва ясни разлики между изследваните таксони и 6,8 процента генетична дивергенция между тях.

Sideritis elica

расте в Биосферен резерват Червената стена, Западни Родопи. Находището обхваща горната част на скалист склон, който в заравнената билна част преминава в смесена гора от черен бор и воден габър.Открити са само 12 екземпляра, което подчертава необходимостта от мерки за опазването на вида в природата.България е страна с добре проучена флора, затова откриването на нов вид растение е изключително събитие.