Многонационалните и големите национални групи предприятия ще се облагат с допълнителен данък и/или с национален допълнителен данък, прие на първо четене парламентът.

Депутатите одобриха промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се въвеждат правилата на европейска директива за осигуряване на минимално ефективно данъчно облагане на големи многонационални групи предприятия и големи изцяло национални групи, опериращи на единния пазар, чрез първично и вторично облагане с допълнителен данък.

Едновременно с това, се въвежда и национален допълнителен данък, с който да се облагат съставните образувания на една многонационална група предприятия, които се намират в България, или на голяма национална група предприятия, в съответствие с предоставяната в директивата възможност. 

Минималното ефективно данъчно облагане ще се прилага за фирми с оборот от най-малко 750 000 000 евро или левовата им равностойност. Ставката е равна на положителната разлика между 15 на сто и размера на ефективната данъчна ставка, предвиждат измененията. 

Въвеждаме национален допълнителен данък от 5%, ставката на корпоративния данък е 10%, каза Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. Ако дружеството майка е във Франция, има дъщерно в България, България е отложила прилагането на директивата, печалбата на дъщерното дружество в България ще бъде дообложено във  Франция с 5%, т.е. България, ако отложи директивата, това означава загуба на приходи за националния бюджет, обясни тя.

Също така с измененията се синхронизира Законът за корпоративното подоходно облагане с промените в Закона за местните данъци и такси, като се въвежда облагане с патентен данък на юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения. Въвежда се и нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпен корпоративен данък, с която да се продължи насърчаването на земеделските стопани, които са микро-, малки и средни предприятия, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство, да инвестират преотстъпения данък в тази дейност.

Депутати приеха срокът за предложения по промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и по тези в Закона за данък върху добавената стойност да бъде три дни - до 27 ноември включително.