На 18 март изтича крайният срок, в който избирателите могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес.

Това се прави в случаите, когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места. 

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. В него трябва да се съдържат единният граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. 

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главната дирекция "ГРАО" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Също на 18 март е крайният срок за заявяване на подвижна избирателна урна. Избиратели с трайни увреждания могат да направят това писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.