Учените от Университета в Северна Ка­ролина разработиха първата „умна ин­сулинова лепенка", която не само измерва концентрацията на глюкоза в кръвта, но и снабдява организма с необходимата доза инсулин. Устройството представлява малка ква­дратна пластина, на която са разположе­ни „микроигли", съдържащи инсулин и ферменти, които са чувствителни към промените на концентрация на глюкозата. Микроиглите се състоят от два основ­ни компонента: хиалуронова киселина и 2-нитроимидазол. Когато нивото на глю­коза в кръвта се повиши, системата осво­бождава инсулин в кръвта.

Прилагането на устройството не предизвиква никакви болезнени усеща­ния. Ефективността на лепенката е дока­зана в хода на предварителните клинични изпитания. По думите на създателите сис­темата може да бъде настроена персонал­но за всеки пациент, като отчита теглото му, както и показателите за чувствител­ност към инсулина. Сега предстоят клиничните изпитания на инсулиновата лепенка. Учените се на­дяват устройството да облекчи живота на пациентите, които всеки ден трябва да измерват концентрацията на глюкоза в кръвта си и да си поставят инжекции с ин­сулин.