Растежът на БВП на България ще продължи да се забавя в началото на 2023 г. и да премине в слаб спад през второто тримесечие на годината, според БНБ.

"За това ще допринася както прогнозираното продължаващо понижение на запасите в икономиката, така и очакваният по-слаб износ на стоки предвид влошаващата се глобална икономическа активност", се казва в Икономическия преглед на БНБ.

Към ноември 2022 г. брутният външен дълг на България възлезе на 43.8 млрд. евро (54.2% от БВП), което представлява увеличение с 2.3 млрд. евро спрямо декември 2021 г. (58.4% от БВП). 

"Повишение на външния дълг се наблюдаваше при всички основни икономически сектори, като с изключение на сектор "държавно управление" това се дължеше на промяна в пазарната цена на дълговите инструменти", отбелязват от БНБ.