сн. архив BG VOICE

Алтернативният синод, който бе сформиран около покойния Неврокопски митрополит Пимен, заведе ново дело срещу България. То е депозирано на 17 юли в секретариата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Хората на Пимен се представляват от адвокат Тодор Тодоров. Жалбата е насочена срещу отказа на Дирекцията по вероизповеданията да ги регистрира като алтернативно православно вероизповедание. Групата свещеници бяха насилствено разгонени с полиция през 2004 година от около 250 църковни хра­ма и манастири, които те управляваха.

Според посочените в жал­бата мотиви, ,,щом отказва регистрация на алтернатив­ния синод на БПЦ, държава­та показва ясно,че Законът за вероизповеданията й не е в ред, в него няма адекватни механизми за регистрация на автономни юридически лица с еднаква верска основа и духовна практика. Законът за вероизповеданията не е ясен в случаите, когато група пос­ледователи на дадено ве­роизповедание желаят да се разделят с него заради ръко­водството, което не одо­бряват, и да регистрират за целите и нуждите си отделно юридическо лице. Той е не­пълен и по отношение на то­ва как две и повече юриди­чески лица на вероизповеда­ния могат да се слеят и обе­динят", пише Тодоров в исковата молба.

В депозираната жалба се припомня още, че ЕСПЧ вече е осъдил през 2009 г. Бълга­рия и е препоръчал на стра­ната да промени Закона за вероизповеданията, който е от 2002 г. Другата препоръ­ка в осъдителното решение бе на алтернативните свеще­ници да се предоставят по­мещения и места, за да про­веждат религиозните си служби. От цялото решение тога­ва България изпълни само финансовата част и плати 100,000 лева за ,,неимуществени вреди" на жалбоподателите, които бяха тогавашният Со­фийски митрополит Инокентий и още 4-5 духовници. Глобата бе наложена конкретно за нарушение на член 9 на Ев­ропейската конвенция за правата на човека (свобода на религията) поради това, че с прогонването преди 10 години от църквите държавата неправомерно е заставила православните вярващи в България да бъдат под едно- единствено ръководство. България тогава плати и 16,000 лева на жалбоподателите, за да покрият разходите си по делото. Искането на алтер­нативния синод за имущес­твени вреди в размер на 1.4 милиона лева не бе уважено. Сегашният иск е отново за 1.4 милиона лева.

През изминалите 10 годи­ни алтернативният синод се стопи от 250 души на не по­вече от 20. Сред най-известните му активисти е и поп Димитър от Бараково, който от известно време пристигна в Америка и сега работи като бояджия по небостъргачи, но продължава живо да се интересува от случващото се в БПЦ. Много от по-известните бунта­ри в расо, които останаха без хляб заради верността си към Пимен, почти без изключе­ние подадоха молби да влязат обратно в лоното на БПЦ още докато беше жив патриарх Максим.

Светият синод не отхвърли ни­то една молба, но и не пред­ложи на покаялите се някой от многото празни храмове и манастири в страната, къде­то да могат да продължат службите си. Единственото изключение беше Инокентий, който в размките на няколко дни след подаването на мол­бата му за покаяние бе приютен в Старозагорската митрополия.