Морис Дежан

От декември 1955 до февруа­ри 1964 г. Морис Дежан е посланик на Франция в Съветския съюз. Още от първия му ден КГБ подробно го проучва и набе­лязва като силно подходящ за при­вличане в качеството му на агент за влияние. Съ­ветското контраразузнаване отчита не само деловите качества на френския дипломат, но и неговата продължителна дружба с Шарл дьо Гол, коя­то започва още през периода на Втората световна война, когато те двамата са били участници в Съ­противата. Президентът на Франция се отнася с внимание към гледната точка на своя съратник и много цени неговото мнение по различни въ­проси от международната политика. Всъщност истината е, че КГБ завежда персонално досие за Де­жан още от времето, когато той заема важни постове в емигрантското правителство на Дьо Гол в Лондон. После сведения за него идват от всички градове, където Дежан е из­пратен на работа - Токио, Ню Йорк, Прага и др. А след пристигането на семейство Де­жан в Москва те са поставени под постоян­но наблюдение, подслушване, следене. Шо­фьори, прислужници и всякакви помощни за семейството служители от руска страна са сътрудници на службите.

Цялата тази обемна информация за обекта се системати­зира, но за съжаление КГБ не установява аб­солютно никаква склонност у Морис Дежан към предателство. По онова време във френ­ското посолство в Москва има и други фигу­ри сред високопоставените френски дипло­мати, които се разглеждат от КГБ като потенциални възможности за вербовка. Но в сравнение с Дежан тяхното влияние върху Дьо Гол по отношение на политиката му спрямо НАТО и СССР не е така силно. Зато­ва КГБ окончателно се спира на Морис и предприема операция по вербуването му, макар този израз да не е съвсем правилен. В съвременната практика на всички специални служби в света агентурата за влияние не се вербува. Тя се придобива. Завоюва. Възпитава се тър­пеливо, ненатрапчиво, грижливо, даже услужливо. Всичко това се прави стро­го конспиративно, така че обектът на конкретната специална служба да не заподозре нищо.

Операцията за „придоби­ването" на Дежан се осъществява от съвет­ското контраразузнаване под непосредстве­ното ръководство на началника на Второ главно управление на КГБ генерал-лейтенант Олег Михайлович Грибанов. Планът е дързък и получава зелена светлина от най-висшата възможна инстанция, самият Никита Хрушчов настоява французинът да бъде формиран като агент за влияние на каквато и да е цена. Работата по Морис Дежан се води не така деликатно в сравнение с днешните методи­ки, но тя все пак се оказва изключително ефективна. Морис Дежан е 50-годишен еле­гантен мъж, силно суетен, кой­то обожава да завоюва красиви­те славянски жени. Той има многобройни опити за флир­тове и предложения за любов­ни връзки. В този аспект Де­жан е много удобна мишена за КГБ. Съветските служби не е нужно да мислят особено задълбочено, те просто използват изключително прост метод, практикуван често от специалните служби на всички държави: да се под­хвърли на обекта агентка в ролята на прелъстителка, която успешно да го изкуши. Вербовъчната разработка на френ­ския дипломат продължава три години. И в нея участват десетки сътрудници на служ­бите. Но главните лица са генерал Грибанов, Сергей Михалков и неговата жена Наталия Кончаловска, както и някоя си Лариса (нари­чана Лора) Кронберг-Соболевски.

Лора е раз­ведена красавица, актриса, която трябва да изиграе съдбоносна роля в живота на посла­ника на Франция. Тя изпълнява ролята си толкова бляскаво, че по-късно е възнаградена от Грибанов с разкошен швейцарски часовник, изработен от злато и брилянти. Легендата на КГБ е, че Лора е омъжена за геолог, който прекарва много време в експедиции из Сибир. Ето че един пре­красен ден Грибанов решава, че сантимен­талният платоничен роман, който се развива вече няколко месеца между Дежан и Лора, е време най-после да премине в плътски отношения. Моментът е много добре под­бран, тъй като г-жа Дежан, съпругата на по­сланика, е отишла на почивка в Швейцарски­те Алпи. Обектът г-н Морис Дежан е останал сам в Москва, поради което може да си позволи по-свободно поведение. За етапа на грубото осъществяване на операцията спешно в Москва е извикан татаринът Муса - човек без род и близки, който през 30-те години е работил в затворите на НКВД като палач, разстрелвал „враговете на наро­да". Освен Муса в Москва пристига и един престъпник, който преди време е бил ползван от подчинените на Лаврентий Берия като убиец ликвидатор. Той трябва да изиграе ролята на съпруг на Лора, който неочаквано се е върнал от ко­мандировката у дома.

Лора Соболевски, следвайки указанията на Грибанов, в заду­шевни разговори с Дежан отрано му се е жал­вала от патологичната ревност на нейния съпруг и от неговата особена жестокост. Преди провеждането на акцията Грибанов събира цялата „щурмова група" в една луксозна стая на хотел „Метропол": лик­видатора, Муса, Соболевски и още двойка оперативни работници от групата за под­дръжка. „Аз искам вие да го пречупите - казва Грибанов на ликви­датора и на Муса. - Направете така, че Дежан наистина да почувства болка. Накарайте го да се ужаси. Но ако оставите и най-малък бе­лег върху лицето му, всичките ще ви изпратя в лагери!"

Генерал-лейтенант Олег Грибанов е един от седемте най-влия­телни ръководители на КГБ. Набит, пле­шив, с очила без рамки, той има блестящ остър ум и извънредно високо самочувствие, заради което го наричат „мъничкия Напо­леон". Той и неговата съпруга Вера персонал­но участват с измислени имена в разработ­ването на семейство Дежан, като ходят на приеми във френското посолство под обра­за на служители на министерството на кул­турата. Семейство Грибанови са предста­вени на семейството на френския посланик (под името Горбунови) от известния писа­тел Сергей Михалков и съпругата му Ната­лия, която пък е автор на детски разкази. Така през културно-дипломатическия елит на приемите във френското посолство и на други ключови места КГБ се опитва да уста­нови по-близки и евентуално доверителни отношения с Морис Дежан. Уви, многомесечната упорита работа удря на ка­мък. Морис не поддава. И няколко от вариантите за подход на съветските служби се провалят. Затова се стига и до сценария за огромен сексуален скан­дал.

Погромът върху Морис Дежан се случва на третия етаж на жилищния дом №2, на улица „Ананиевска". Апартаментът е на­тъпкан с аудио-, кино- и фототехника, а около жилищната сграда по улиците е пълно с цивилни служители на КГБ, както и с такива, облечени като мили­ционери. Псевдосъпругът и Муса, който се представя за негов приятел, двамата облече­ни като току-що завърнали се от Сибир гео­лози, измъкват чисто голия Морис Дежан и Лора от леглото и започват настървено да бият френския дипломат. През това време тя крещи в несвяст: „Престанете! Ще го убиете! Това е посланикът на Фран­ция!" От своя страна псевдосъпругът зая­вява, че ще се оплаче в милицията и ще даде посланика на съд. Разбира се, КГБ прави така, щото Морис Дежан с много усилия да успее да напусне мястото на сражението. Същата вечер след инцидента посланикът има и спе­циална покана за вечеря, на която присъства и Грибанов (в ролята на Горбунов). КГБ иска да даде възможност на Морис да потърси по­мощ от „правилните хора". Буквално часове след случая Дежан се обръща към Грибанов с думите: „Имам сериозни неприятности! Нужна ми е вашата помощ!" От пре­дишните си срещи с него Морис Дежан е ос­танал с убеждението, че Грибанов е много близък с висшето ръководство на страната и освен това усеща, че Грибанов има лични симпатии към него - може да се каже, че между тях има някакъв вид „приятелски" отноше­ния. Всъщност КГБ полага безкрайно много усилия именно да изгради такива „приятел­ски" отношения с Морис. „Тайната", която Дежан споделя с Грибанов, води до установя­ването между тях на изключително довери­телни отношения. Дежан е признателен на Грибанов, че потулва случая и повече нищо не се чува за това, сякаш никога не се е случва­ло. Френският посланик изоб­що не може и да си представи, че Грибанов, на когото се доверява, е шеф на Второ главно управление в КГБ. В хода на развитието на приятелската връзка Морис често споделя разговорите си с другите посланици, както обсъжда и много други важни за руснаците неща. От друга страна, самият Грибанов нарочно споделя с Морис факти, които пък са нужни за докладите на Дежан към френските служби. Така връзката взаимноизгодно се раз­вива по плановете на КГБ. Разбира се, Морис Дежан не подписва документ за секретно сътрудничество, не му се присвоява операти­вен псевдоним, не ходи на срещи в конспира­тивни квартири, не преминава техническо обучение за преснимане на секретни докумен­ти, както е редно за всеки таен агент. Той не получава пари в пликчета за своите услуги. И въпреки това посланикът се превръща в съ­ветски агент. Чрез Морис Дежан съветското ръководство има пряка връзка с Дьо Гол във време, когато Па­риж е основен фактор на международ­ната сцена за следвоенното геополитическо развитие на света. Посланикът на Франция по онова време е изключително то­лериран в съветската преса, вестниците често публикуват негови пространни ко­ментари, за които съветското ръковод­ство му изплаща огромни хонорари във френски франкове. Отделно той получава по различни поводи скъпи и уникални подаръци, сред кои­то включително и ювелирни украшения и бижута за г-жа Дежан. Целта на руски­те служби е влияние върху политиката на Дьо Гол. На 2 септември 1963 година генералът от КГБ Юри Кротков бяга на Запад и разкрива историята с Дежан. Той е принуден да се оттегли от дипломатическа работа под язвителните забележки на същия Дьо Гол, когото е трябвало да обработва по поръчка на КГБ.