Товарът на заседналия кораб "Vera Su" е чист карбамид, което напълно отговаря на предоставения информационен лист за безопасност на товара, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Екоминистерството продължава да проследява ежедневно състоянието на морската околна среда в акваторията на авариралия кораб край Камен бряг. "С цел определяне на степента на въздействие върху морската среда и нейните обитатели и адекватно идентифициране на евентуални екологични рискове са направени анализи по биологични елементи за качество – фитопланктон и хлорофил–а. Получените до момента резултати потвърждават екологична оценка за "умерено състояние" на крайбрежното водно тяло, в което се намира заседналият кораб", съобщиха от МОСВ.Те допълват, че резултатите от регулярните проби показват стабилност в стойностите на наблюдаваните показатели като pH, соленост, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитритен и азот нитратен.Водните проби за азот амониев, взети в близост до кораба, също показват близки, сравними стойности. Потвърждава се отчитаната и до момента тенденция за задържане на стойностите на наблюдаваните показатели.Правят се и изследвания на водите за съдържание на следните метали – желязо, манган, цинк, олово, кадмий, никел, общ хром.Отчетените резултати по всеки от анализираните тежки метали са под границите на стандартите за качество на околната среда, което е индикация, че водите около кораба не са замърсени с метали.