Силвия Георгиева

Днес всички почитаме и честваме делото на све­тите братя Кирил и Ме­тодий, но колко знаем на­истина за техния живот? През тази година се навършват 1200 години от рождението на свети Методий и имаме повод да си припомним житието на двамата братя.

Методий е най-големият син в семей­ство със седем деца, а Константин, който по-късно приема името Кирил, е най-малкият. Братята са родени в се­мейството на византийския помощник-управител на Солун. Като визан­тийски аристократи те са говорели гръцки, а славянски език братята нау­чават от приятели в Солун.

Относно произхода им все още се во­дят спорове. Съществува хипотеза, че братята са били български славяни по народност поради славянския произход на майка им. Тя се подкрепя от твърде­нието на византийския император Ми­хаил III, който, преди да изпрати Кирил и Методий като учители в Моравия, им казал, че само те могат да изпълнят тази поръка, защото като „всички солунци говорят чисто славянски". Освен това в краткото житие на Констан­тин Философ изрично се споменава, че той бил българин по род. Основното доказателство, че Кирил и Мето­дий не са гърци, е отличното им позна­ване на старобългарския разговорен език, който те съумяват да превърнат в литературен и да преведат сложния текст на цялата Библия.

Тъй като баща им умира рано, деца­та остават под попечителството на чичо си. Методий започва кариера като управител на малка област около Солун, но напуска поста и се замонашва в манастира Полихрон в планина­та Олимп (Мала Азия), където впослед­ствие става игумен. По-малкият брат Кирил получава образованието си в най-престижното учебно заведение във Византия по това време - Магнаурската школа, и благодарение на про­явените качества получава мисии при хазарите и сарацините.

През 863 г. моравският княз Ростис­лав отправя молба за помощ към ви­зантийския император. Желанието му да се освободи от опеката на нем­ското духовенство и да популяризи­ра християнството на славянски език във Великоморавия е подкрепено от император Михаил III и двамата бра­тя заминават на мисията, която ще се окаже делото на живота им. И ще про­мени съдбата на цялото славянство.

В продължение на три години и поло­вина двамата ограмотяват го­лям брой ученици и с тяхна помощ превеждат много богослужебни книги. Немското духовенство естествено не било склонно да отстъпи сферата си на влияние и създавало многобройни пречки пред новите просветители - наклеветени пред римския папа, зами­нават за Рим, за да уредят пред папата споровете с немското католическо духовенство във Великоморавия. На път за Рим те вземат участие в ду­ховния събор във Венеция (867 г.). къ­дето официално се подкрепя триезичието на християнската църква. Там Константин-Кирил убедително защи­тава равнопоставеността на славян­ския език като език, на който да се че­тат светите книги.

В края на 867 г. двамата пристигат в Рим, където ги приема папа Адриан II. Воден от желанието да задържи под влияние на Рим западните славяни, той удовлетворява искането им да бъде разрешено богослужението сред западните славяни на славянски език. На свой ред те признават върховенството му.

През 869 г. свети Константин-Кирил се разболява и умира в Рим. След смърт­та му брат му Методий продължава започнатото дело в Панония. Но го­ненията срещу Методий и неговите ученици не спират - той е затворен в един баварски манастир и освободен чак през 873 г., и то след намесата на папата. Погребан е във великоморавската столица Велеград.

Освен просвещението на западните славяни най-значимото дело на свети­те братя Кирил и Методий е създава­нето на славянската азбука. По въпроса обаче каква азбука измис­лят те и кога точно става това има доста спорове. Най-старите извест­ни славянски азбуки са две - глаголица и кирилица, които се различават значително дори и само на пръв поглед. До­като глаголицата не прилича на нито една от европейските азбуки, то ки­рилицата е основана на гръцката азбу­ка. Според една от теориите Кирил с помощта на брат си Методий създа­ва първо глаголицата, а за автор на ки­рилицата се счита ученикът на бра­тята Климент Охридски. Според друга хипотеза Кирил е създал кирилицата през 855 г., а глаголицата е дело на тех­ните ученици. Доминираща е хипоте­зата, че още в манастира Полихрон Кирил и Методий започват създава­нето на графична система, отразява­ща особеностите на старобългарския език - глаголицата, която завършват през 863 г.

Глаголицата има 40 букви и е изцяло нова писменост - основните знаци в нея са кръстът, триъгълникът и кръ­гът. Кръстът е символ на християн­ството, триъгълникът - на Светата Троица, а кръгът отразява вечността на Бог. Така чрез своята нова писменост славяните възхваляват Бога. Оригиналната старобългарска кирили­ца има 24 букви на базата на гръцките и 12 букви, специфични за старобългар­ския език. През годините кирилицата постепенно се налага като основна писменост.

След смъртта на Методий ученици­те му свети Климент, свети Наум, свети Сава, свети Горазд и свети Ангеларий били прого­нени от Великоморавия. Намират то­пъл прием в България, където през 886 г. княз Борис I им предоставя условия да продължат делото на своите учи­тели в две просветни школи за обу­чение и скриптории за преписване и разпространяване на християнска ли­тература. Наум оглавява тази в Плис­ка, а Климент е изпратен в Охрид в ка­чеството му на административен и военен управник. Житието му разказ­ва, че за седем години той лично е обу­чил над 3,500 свещеници и учители. Създаването на славянската писме­ност от св. Кирил и св. Методий има решаващо въздействие върху живо­та и бъдещето на славянските наро­ди. Славянската азбука е основно оръ­жие в борбата срещу асимилацията на славяните от немско-византийската църковна власт. Благодарение на активната дейност на учениците на светите братя в България тук се оф­ормя основният славянски културен център през средните векове, откъ­дето славянската писменост се раз­пространява и сред другите славян­ски народи.